Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe

Werkzaamheden 286 hectare nieuwe natuur verlopen vlot

4 juni 2019 om 09:06 lokaal

EDE Fietsers en wandelaars in de Binnenveldse Hooilanden zien veel graafwerkzaamheden. Er wordt gegraven om op 286 hectare nieuwe natuur te creëren. Tussen Veenendaal, Rhenen, Ede en Wageningen komt de nadruk te liggen op botanische waarden, recreatie en het bergen van water.

De ontwikkeling van nieuwe natuur krijgt de kans onder regie van Waterschap Vallei en Veluwe en mede-opdrachtgever Provincie Gelderland. Samen met Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Stichting Mooi Binnenveld, gemeente Ede en gemeente Wageningen zijn zij de gebiedspartners.

SNELLER DAN VERWACHT Het werk dat aannemer Martens en Van Oord b.v. uitvoert, verloopt sneller dan verwacht. In plaats van eerder aangegeven eind 2020, is het werk eind oktober 2019 klaar. De waterhuishouding is als eerste in orde gebracht, zodat de afvoer van water vanuit het achterliggende landbouwgebied geborgd is en het afgegraven (geplagde) natuurgebied niet met voedselrijk water kan overstromen. Het in orde brengen hield in dat watergangen werden gedempt, verlegd of verbreed en dat kades om het natuurgebied zijn aangelegd. Door sloten te dempen, gaat de grondwaterstand omhoog. Dat betekent een plus voor de groei van bijzondere planten. Ook de Kromme Eem is grotendeels weer opgegraven. Het aanleggen van stuwen en betonnen buizen, die watergangen met elkaar verbinden, is nog niet afgerond.

NATSCHADE Door van de percelen de bovenlaag te verwijderen, wordt de grond armer én natter, omdat kwel eerder aan de oppervlakte komt. De nattere grond vormt een ideale uitgangssituatie voor zeldzame plantensoorten. De afgegraven grond wordt vervoerd naar aangrenzende landbouwpercelen en daar verwerkt. De ophoging van percelen voorkomt extra verwachte natschade. Overblijvende grond gaat naar agrariërs die zich hebben opgegeven voor vrijwillige ophoging. Voordelen hiervan zijn dat vrijgekomen grond in het projectgebied blijft, de omgeving minimaal hinder ondervindt van het grondtransport en transportkosten beperkt blijven.

WEIDEVOGELS Bij de uitvoering van het werk wordt rekening gehouden met weidevogels. Omdat in de Binnenveldse Hooilanden veel weidevogels leven, wordt in bepaalde delen tot einde broedseizoen niet gegraven. Tot die datum duurt het broedseizoen. Hierover zijn met de weidevogelwerkgroepen goede afspraken gemaakt. Onderdeel van deze afspraken was dat de aannemer voorzorgsmaatregelen neemt op de gronden die hij op korte termijn wil afgraven.

Begin april was sprake van onrust omdat de omgeving niet bekend was met de voorzorgsmaatregelen. Die nam de aannemer om te voorkomen dat vogels op deze gronden gaan nestelen. Door op een goede manier in gesprek te blijven met de weidevogelwerkgroepen, ontstond begrip voor elkaars standpunten.

Mail de redactie
Meld een correctie

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie