Met veel bombarie werd in september 2018 een nieuwe nationale landbouwvisie gepresenteerd. Daarin stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat ‘onze voedselvoorziening alleen veilig kan worden gesteld als we overstappen op kringlooplandbouw’. Maar wat kringlooplandbouw exact behelst, laat staan wat de gevolgen zijn voor boeren, dat blijft vooralsnog onduidel..

Doorgaan op de ingeslagen weg is een doodlopende route, valt op te maken uit de visie van landbouwminister Carola Schouten. De komende koersverandering roept de vraag in hoeverre de huidige pluimveesector nog van deze tijd is. Welke consequenties heeft dit voor de Gelderse Vallei, historisch gezien het pluimveehart van Nederland?