Dit zou volgens de heren op de korte termijn plaats kunnen vinden. ,,Aanbesteding van de bouw kan door lokaal gebonden ondernemingen, waarbij minimaal dertig procent voor sociale huur is. Ons plan met een korte doorlooptijd van projecten komt bovenop de huidige opgave van woningbouw." Op de lange termijn willen de CDA'ers graag meervoudig ruimtegebruik stimuleren en de regels rondom mantelzorgwoningen versoepelen.

TRADITIONELE MANIER Op dit moment komen niet alleen starters, maar ook ouderen en veel gezinnen met een normaal inkomen nauwelijks aan een huis. Vrijwel alle fracties van de gemeenteraad hebben vaak gezegd dat het bouwen van woningen toch echt snel moet gebeuren. Ofwel door de markt, ofwel door de woningbouwstichting. ,,Daarbij constateren wij dat de markt wel huizen wil bouwen, maar dat het bouwen vooral traditioneel gebeurt met hoge prijzen en weinig ruimte voor sociale huurwoningen. Bovendien constateren wij dat Woonstede niet de financiële middelen bezit om te voldoen aan de hoge vraag van sociale huurwoningen", aldus Obbink en Telgen.

We zien op korte termijn geen oplossing voor de woningschaarste

Het CDA is geen groot voorstander van een overheid die zaken oppakt voor burgers die de markt of woningbouwvereniging zelf kan oplossen. ,,Maar we zien op korte termijn geen beweging komen in oplossing van de woningschaarste. Het voeren van actief grondbeleid komt nadrukkelijker in beeld als middel en eerste stap om de vraag naar huizen vlot te trekken."

AANBESTEDING Dit houdt in dat de gemeente zelf onderzoekt waar ze het beste gronden kan aankopen met het idee om woningbouw te faciliteren en dat ook doet. In het huidige beleid koopt de gemeente zelf geen gronden aan maar begeleidt ze alleen de verandering van bestemmingsplannen. Bij een actief grondbeleid kan de gemeente, na aankoop van de gronden, verschillende ontwerpers en architecten vragen om een goed plan voor minimaal twintig woningen in te leveren of te presenteren. In de aanbesteding kunnen dan eisen worden opgenomen over de kosten van de bouw en de totale kosten van de bouw inclusief grondprijs.

INNOVATIE ,,Er zijn innovatieve ontwerpen van huizen bekend waarbij de bouwkosten van een huis niet meer bedragen dan 80.000 euro en waarbij de huizen energieneutraal en gasloos gebouwd kunnen worden. Denk aan experimentele innovaties op het gebied van houtbouw, betonprint of staalbouw. Het gaat hier nadrukkelijk niet om tijdelijke woningen maar om nieuwe innovatieve projecten", leggen de raadsleden uit.

Om de risico's voor alle spelers op de lange termijn te beperken en dus de kosten te drukken is het volgens de twee politici zaak om de snelheid erin te houden. ,,Meerjarige trajecten geven veel onzekerheid en zijn vatbaar voor fluctuaties op de grond- en bouwmarkt. Als er snel geschakeld, gekocht, gebouwd en verbouwd kan worden dan zijn de risico's beperkter. Er is nú vraag naar, niet over vijf jaar."

SOCIALE HUUR In de beleidsnotitie betaalbare huur en koopwoningen wordt een overall percentage sociale huur van 23 procent gegeven. Omdat blijkt dat dit percentage bij kleinere projecten in de praktijk niet gehaald wordt, moet dit met grotere projecten worden gecompenseerd. ,,In het geval dat de gemeente aan zet is en zelf actief grond gaat aankopen kan er een verdeling van minimaal dertig procent sociale huur worden bedongen."

Er is nú vraag, niet over vijf jaarHet CDA is verder van mening dat de te realiseren woningen door het actieve grondbeleid extra zijn ten opzichte van de huidige situatie. Deze huizen zullen daardoor bovenop de huidige planvoorraad worden gerekend. ,,Anders wordt de inhaalslag die nodig is namelijk niet ingezet."

DOORSTROOM Er zijn diverse mogelijkheden hoe de grond en de woning over kan gaan naar de bewoners: voor koop, via directe koop, koopgarant of verkoop aan een woningbouwvereniging die de huizen gaat verhuren. Daarnaast zien Obbink en Telgen op de lange termijn twee aspecten die de bouw van nieuwe huizen of de doorstroom kunnen bevorderen. Ten eerste het stimuleren van meervoudig ruimtegebruik, door bijvoorbeeld appartementen te realiseren boven de nieuw te bouwen brandweerkazerne of winkels. Ten tweede kunnen de regels rondom mantelzorgwoningen in het buitengebied worden versoepeld.

MANTELZORG ,,De huidige regelgeving geeft aan dat een mantelzorgwoning kan bestaan uit een tijdelijke unit, of het vergroten van de woning, mits er wordt voldaan aan voorwaarden, zoals dat er mantelzorg verleend moet worden aan de persoon die in de mantelzorgwoning woont. In veel gevallen is een mantelzorgwoning met een maximum oppervlakte van honderd vierkante meter al een optie als er omgekeerd zorg of hulp wordt verleend. Opa en oma zijn bijvoorbeeld nog goed ter been, hebben zelf geen zorg nodig en wonen nog in het grote huis. Eén van de kinderen met aanhang woont dan in de mantelzorgwoning. Opa en oma passen een aantal dagen op de kleinkinderen die ook op het erf wonen. Naarmate de kinderen ouder worden, worden de rollen en de bewoning omgedraaid. Opa en oma gaan dan in de mantelzorgwoning wonen en krijgen mantelzorg van de kinderen."

Door Freek Wolff

Freek Wolff
Foto: Freek Wolff
Anne-Jan Telgen en Mark Obbink bij nieuwbouw langs de Stakenberg in de Edese wijk Kernhem.