De bouwsector als een bloeiende roos in een brandnetelveld? Er zijn immers veel branches die de gevolgen van het coronavirus niet of nauwelijks overleven. Maar toch, een bloeiende roos, zo kun je het wel zeggen, oordelen (project)ontwikkelaars die op verschillende plekken in Ede druk bezig met allerhande projecten. Wel vermelden zij het steeds groter wordende tekort aan personeel, met name bij de woningbouw. 

PLUSPUNT Daar staat dan als pluspunt tegenover de recente besluitvorming in Den Haag, waardoor de bouwsector wordt ontzien bij de aanpak van de stikstofuitstoot. Projecten onder een bepaalde drempelwaarde worden vrijgesteld van een speciale natuurvergunning. ,,De bouw stoot relatief weinig stikstof uit, maar werd wel hard geraakt toen de vergunningverlening stil kwam te liggen.”

De woningen staan er nog niet, maar ze staan wel in de planningEr is nog een recente ontwikkeling die de bouwsector de komende tijd moet helpen bij het realiseren van de immense ambitie om landelijk honderdduizend woningen te bouwen. Een breed gedragen lobby van gemeenten, corporaties, aannemers, ontwikkelaars en beleggers heeft er bij het kabinet aangedrongen miljarden in de woningbouw te investeren. De extra investeringen worden in deze visie terugverdiend omdat daar extra inkomsten uit de verkoop van bouwgrond en belastingen tegenover staan. Bovendien is de overheid minder geld kwijt aan uitkeringen en blijft de werkgelegenheid in de bouw behouden.


Er zou met name moeten worden gebouwd voor de lage- en middeninkomens. Daar wordt in Ede ook door de raad op aangedrongen. Er worden met name vraagtekens gezet of het uitgangspunt van 22 procent sociale huurwoningen wordt gehaald. Vorig jaar werden in Ede netto 748 woningen gereed gemeld. Voldoende betaalbare huur- en koopwoningen blijft voor het college de kern waarom het draait. Na een robbertje stoeien is corporatie Woonstede bereid gevonden voor de komende vijf jaar duizend woningen bruto neer te zetten.

Ook de marktpartijen tonen initiatief, 350 betaalbare woningen in de komende vijf jaar lijkt de gemeente een goede inschatting. Waarbij wordt opgemerkt dat het bij bouwprognoses altijd gaat om harde en zachte toezeggingen. Dat heeft te maken met meerdere factoren, vaak wordt een toezegging pas hard op het laatste moment. Al met al zou het dan voor de komende jaren om 1045 woningen (hard) tot 1355 (zacht) gaan. ,,Ze staan er nog niet, maar ze staan wel in de planning.” Woonstede heeft tot 2024 voldoende financiële capaciteit.

Deze woningen worden gemaakt in de fabriek, je zet ze neer en je pakt ze na verloop van tijd weer op om ze elders neer te zettenFLEXWONINGEN Voldoende plancapaciteit, dat is het kritische pad en wat kunnen we daar aan doen, vraagt de raad. Volgens de gemeente ,,zit daar de kneep.” De provincie wil er wel bij helpen om de plannen sneller door de procedures te leiden. Waarbij bouwplannen van enige omvang de voorkeur verdienen. Wat ook verlichting kan brengen op de markt van vraag en aanbod zijn de geplande tijdelijke flexwoningen, duurzame bouw tot 35 vierkante meter, voor in hoofdzaak eenpersoonshuishoudens. Volwaardige woningen, maar niet zo groot, waarvoor een kortlopende procedure kan worden ingezet. ,,Deze woningen worden gemaakt in de fabriek, je zet ze neer en je pakt ze na verloop van tijd weer op om ze elders neer te zetten:”

 De plaatsing van tijdelijke flexhuizen, op plekken waar de komende zeven jaar niet gebouwd wordt, mag geen vertragende werking hebben op de permanente woningbouw. Volgens de gemeente moet de markt dit oppakken en dat doet zij ook. Het zoekgebied voor deze huizen is primair Ede, maar in Bennekom en Lunteren wordt het niet uitgesloten. In het eerste kwartaal van volgend jaar komt het college met concrete voorstellen bij de raad.

Door Gerard van Wijk