De maatregelen die Scherpenzeel wil nemen om zelfstandigheid overeind te houden, kosten volgens gedeputeerde staten bij elkaar jaarlijks zo'n 1,6 miljoen euro. ,,We zetten grote vraagtekens bij de financiële houdbaarheid van dat plan op de langere termijn'', aldus de provincie in een persbericht. Ook mist de provincie een goede vergelijking tussen enerzijds zelfstandig blijven en anderzijds samengaan met Barneveld. ,,Die vergelijking ontbreekt nagenoeg. Daarmee stelt het Scherpenzeelse college de raad en bevolking niet in staat een onderbouwde afweging te maken.'' 

TOEKOMSTBESTENDIG De zelfstandigheid van Scherpenzeel staat al ruim twintig jaar ter discussie. Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad bij meerderheid vast te houden aan zelfstandigheid, met daarbij de aankondiging te werken aan eigen bestuurskracht. ,,We maken ons echter grote zorgen over de toekomstbestendigheid van Scherpenzeel als eigen gemeente'', aldus de provincie. ,,Ook omdat gemeenten er de afgelopen jaren veel en zware taken bij gekregen hebben, die om een sterk bestuur vragen.'' 

Gedeputeerde Jan Markink: ,,Ik kan zien dat het college van Scherpenzeel keihard heeft gewerkt aan een manier om de ambities waar te kunnen maken: een sterk dorp in een sterke gemeente. En dat willen wij ook. Wij zien echter meer heil in een herindeling. De energie die vrijkomt, kan dan in die ambities gestopt worden en niet in de eigen zelfstandigheid.'' Gaat de gemeenteraad van Scherpenzeel in juli alsnog akkoord met het plan om zelfstandig te blijven, dan start de provincie de procedure voor herindeling met Barneveld.

De redactie selecteert, voor u, wekelijks een aantal belangrijke, spraakmakende of opmerkelijke verhalen uit de regio.

DOELREDENERING In een eerste reactie stelt het college van Scherpenzeel verontwaardigd te zijn over de in haar ogen 'doelredenering' van de provincie. ,,Onze sluitende meerjarenbegroting, het uitgewerkte, haalbare plan voor de noodzakelijke organisatieversterking en de garanties voor het behoud van voorzieningen die voor onze inwoners zo belangrijk zijn, worden nu met één veeg aan de kant geschoven'', aldus Scherpenzeel.

De provincie heeft ons om een plan gevraagd, maar had kennelijk haar oordeel al gereed

,,We zijn verontwaardigd over de vooringenomenheid waarmee de provincie deze herindeling wil afdwingen'', stelt de gemeente Scherpenzeel verder. ,,De provincie heeft ons om een plan gevraagd, maar had kennelijk haar oordeel al gereed en rekent ons af op het feit dat dat plan nog niet is uitgevoerd. In plaats daarvan wordt nu gekozen voor het alternatief met de minste garanties: gedwongen herindeling met Barneveld.''

DOEL OP ZICH Daarmee is volgens Scherpenzeel de herindeling een doel op zich geworden. ,,De provincie redeneert vanuit een ideaalbeeld, een ideologische mal waarin zij het openbaar bestuur in Gelderland wil kneden'', stelt deze gemeente. Vanuit Scherpenzeels perspectief is herindeling ,,,een slechte oplossing voor een niet-bestaand probleem'', stelt de gemeente verder.

Wethouder Izaak van Ekeren: ,,De investeringen in een robuuste organisatie zijn structureel gedekt en in gang gezet. In het sociaal domein presteren we uitzonderlijk goed en er zijn maar weinig gemeenten die op dit moment een beter financieel perspectief kunnen presenteren. We werken aan een betere bestuurscultuur en willen onderhandelen met buurgemeenten over samenwerking op deelterreinen, maar zonder steun van de provincie was dat nu nog een brug te ver. We hebben wél een visie, en een robuust, betaalbaar, realistisch en concreet plan. Voor onze dienstverlening, en voor het realiseren van onze ambities voor Scherpenzeel en de Scherpenzelers. Voor het betaalbaar maken van Kulturhus De Breehoek en de bibliotheek, en het behouden van laagdrempelige zorg dicht bij de mensen. We krijgen door dit vooringenomen standpunt van de provincie de kans echter niet om dat plan uit te voeren.''

Juist naar die wensen van de inwoners is onvoldoende gekeken.

GEBREK AAN INHOUD Volgens Scherpenzeel is er ook een gebrek aan inhoudelijke gronden om voor herindeling te kiezen. ,,Bij een peiling in november gaf de overgrote meerderheid van de deelnemende inwoners nog aan niet onder Barneveld te willen vallen, maar zelf de regie te willen houden over de Scherpenzeelse voorzieningen als zwembad, bibliotheek en Breehoek, ook als dat belastingverhoging zou betekenen'', stelt de gemeente. ,,Juist naar die wensen van de inwoners is onvoldoende gekeken. De provincie rept met geen woord over de de risico's van herindeling, zoals een gapend gat bij de Breehoek en de verontrustende financiële positie van de gemeente Barneveld. Deze buurgemeente geeft ook geen garanties over het toekomstige voorzieningenniveau in Scherpenzeel.''

Scherpenzeel is al met al niet van plan zich neer te leggen bij het standpunt van de provincie. ,,We hebben nog geen argumenten gehoord die ons van ons plan af brengen. We doen het voor Scherpenzeel, voor onze inwoners. We zijn er van overtuigd dat ons plan de beste garanties biedt om juist die zaken te behouden die onze inwoners belangrijk vinden.''

PERSOONLIJKE OPROEP Eind volgende week ontvangen alle inwoners van Scherpenzeel een persoonlijke oproep om hun mening kenbaar te maken. ,,We roepen onze inwoners op om zich uit te spreken over onze plannen voor een zelfstandig Scherpenzeel, want uiteindelijk draait het om draagvlak. Daar kunnen ze, noch in Arnhem, noch in Den Haag, omheen.''

door Wouter van Dijk