De fractie GemeenteBelangen pleitte in de persoon van raadslid Gert Jan Koster als eerste om het theehuis te behouden als markante locatie naast de te realiseren Parklaan. Andere politieke partijen sloten zich hierbij aan. Het belangrijkste uitgangspunt van een in december 2018 door de gemeente Ede met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en omwonenden gesloten overeenkomst was het niet langer verbreden van de Edeseweg/Bennekomseweg naar 2 x 2 rijbanen.

Het eventueel verplaatsen van het theehuis doet volgens Ede niets af aan de gemaakte afspraken. Ede is druk doende om tot overeenstemming te komen met de Stichting Jacoba van Wassenaer, de eigenaar van het theehuisje. Vanuit een algemeen belang is het alsnog verplaatsen van het theehuis volgens Ede een mogelijkheid om het Parklaan-ontwerp te verbeteren in het belang van de kwaliteit van de leefomgeving en de verkeersveiligheid.

Dat kan door het oplossen van geconstateerde knelpunten in het kader van verkeersveiligheid en ontsluitingsmogelijkheden, meent Ede. ,,Ook door het toepassen van kansen van groen, ecologie en cultuurhistorie. En renovatie van het theehuis na aankoop. Dit alles kan worden uitgevoerd zonder dat de bestaande afspraken over het niet verbreden van de Edeseweg in het geding komen en zonder negatieve impact op groen en ecologie rondom het theehuis.”

VRIJBRIEF Bewoners van de Zandlaan denken dat de aankoop van het theehuis Ede op den duur een vrijbrief geeft om de Parklaan te verbreden naar een 2 x 2 variant. Iets waar de bewoners faliekant op tegen zijn. 

Pepijn Boekhorst, woordvoerder van wethouder Peter de Pater bevestigt dat de gemeente Ede praat met de eigenaar van het rijksmonument aan de Edeseweg over de toekomst van het theehuis. Hiervoor zijn volgens hem twee aanleidingen. ,,Allereerst omdat het theehuis te koop is en omdat een verkeersveilig ontwerp van de Parklaan met de huidige ligging van het theehuis bijzonder lastig blijkt te zijn.”

IN GESPREK In de lopende gesprekken komt een mogelijke verplaatsing, de gewenste renovatie van het monument, aankoop door de gemeente en de inpassing in het ontwerp van de Parklaan aan de orde, stelt Boekhorst. ,,Het gesprek loopt nog, we kunnen nog geen uitkomst delen. Als gemeente Ede benadrukken we de afspraken die gemaakt zijn met de SME, bewoners en GNMF over de Parklaan goed in beeld te hebben en daar recht aan te doen. Daarom is de gemeente met deze partijen in gesprek over mogelijke oplossingen. Wat de uitkomst van het gesprek over het theehuis ook wordt, de Parklaan zal met een 2 x 1 rijbaan worden aangelegd en de groene bomen worden maximaal mogelijk behouden.”

Door Jan de Boer