Er moet volgens het nieuwe plan getracht worden om dakloosheid te voorkomen.
Er moet volgens het nieuwe plan getracht worden om dakloosheid te voorkomen. Pixabay

'Dakloosheid proberen te voorkomen'

Wethouder maakt plan voor de toekomst

EDE Het Trimbos-instituut stelt vast dat ,,dakloze mensen vaak te kampen hebben met meerdere problemen (psychische problemen, verslaving, schulden) en dat de ,,maatschappelijke opvang veel meer is dan het verstrekken van bed, bad en brood. Het bieden van maatschappelijke opvang èn beschermd wonen is de verantwoordelijkheid van alle gemeenten.” Daar kunnen ze in de gemeente Ede over meepraten en dat gebeurt dan ook.


Gerard van Wijk

Uit de inventarisatie van de 'maatschappelijke opvang Valleiregio' blijkt dat er 137 trajecten (dat kunnen meer dan 137 personen zijn, een traject kan over een gezin gaan) waren in 2018 en 110 trajecten vorig jaar. Zowel het aantal trajecten als de wachtlijsten laten een dalende tendens zien.


Er zijn meer mensen opgevangen van buiten de regio als vanuit de Valleiregio. Sommigen reizen kris kras door het land. Vorig jaar stonden 13 daklozen op de wachtlijst, tegen 30 het jaar ervoor. Er werden vorig jaar acht zwerfjongeren opgevangen. De kosten van de opvang bedragen 1,7 miljoen euro.


ZELFSTANDIG Eén jaar geleden heeft de gemeente de toegang voor maatschappelijke opvang overgenomen van de aanbieders. De raad ontvangt binnenkort de uitgangspunten voor visie en beleid. ,,Waar willen we over twee jaar staan? We willen proberen dakloosheid helemaal te voorkomen, in ieder geval zoveel mogelijk. Dat kunnen we bereiken door meer maatregelen te nemen om problemen te voorkomen. Zo zelfstandig mogelijk wonen, daar willen we meer heen”, zegt de Edese wethouder Lex Hoefsloot.


UITGANGSPUNTEN Hoe zien de acht doelen en uitgangspunten eruit? 'Niemand slaapt tegen zijn wil op straat', waarbij woonvormen en opvangmogelijkheden voor 'buitenslapers' worden uitgewerkt, zoals voor mensen die geschorst zijn bij de opvang en daklozen op de wachtlijst voor opvang.


,,Niemand slaapt tegen zijn wil op straat, betekent helaas niet dat er daadwerkelijk niemand op straat slaapt. Sommige mensen kiezen ervoor om buiten de nacht door te brengen. Anderen hebben in de opvang zulk onacceptabel gedrag vertoond dat ze tijdelijk geschorst zijn en de opvang niet in mogen.” Er is manier hen te bewegen richting hulpverlening.


PREVENTIE Er wordt meer ingezet op preventie om te voorkomen dat mensen dakloos raken. ,,Bemoeizorg wordt ingezet bij mensen die dreigend dakloos zijn.”


Vastgesteld wordt dat de maatschappelijke opvang ,,enkel is bedoeld om iemand een dak boven het hoofd en stabiliteit te bieden, waarbij zo snel mogelijk doorstroming volgt naar een juiste vorm van wonen, al dan niet met zorg of begeleiding.” Het streven is de uitstroom binnen drie maanden te laten plaatsvinden. Het streven binnen het plan is: 'lokaal wat kan, regionaal wat moet'.

ALLEENSTAANDEN Alleenstaanden met verslaving of ernstige psychiatrie worden opgevangen in het Sociaal Pension aan de Nieuwe Kazernelaan. Alleenstaanden zonder verslaving of ernstige psychiatrie worden zoveel als mogelijk opgevangen in de gemeente van herkomst. Die maatregel geldt ook voor gezinnen.


,,Van iedereen in de opvang wordt verwacht dat zij actief werken aan hun eigen herstel. Hierover worden afspraken gemaakt in het persoonlijke plan van aanpak. Minimaal twintig uur per week doen zij het hoogst haalbare, dit kan variëren van dagopvang of bijvoorbeeld zeer basale dagbesteding tot betaald werk.”