'Ontrekkingsverbod onvermijdelijk'

p 1

Voorbeelden van maatregelen die het waterschap al genomen heeft, zijn een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater en een aangepast peil- en maaibeheer. ,,Dit zijn korte termijn maatregelen en gezien de omvang van het probleem niet voldoende. Het langdurig neerslagtekort en daaruit volgende droogte en de schade die ontstaat, wordt steeds urgenter en vraagt om andere keuzes en ingrepen. We moeten werken aan een klimaatrobuust watersysteem. Dit vraagt om het herinrichten van gebieden, andere vormen van land- en bodemgebruik, meer water sparen en vasthouden en minder afvoeren. Samenwerking tussen veel partijen is hierbij belangrijk", aldus Waterschap Vallei en Veluwe. Uitbreiding van de maatregelen door het waterschap zijn daardoor onvermijdelijk. Voorbeelden van die maatregelen zijn:
Uitbreiding onttrekkingsverbod oppervlaktewater: Op het moment dat de rivierwaterstanden gaan dalen en het IJsselmeerwater gebruikt moet worden voor andere gebieden kan het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ook voor de andere delen van het gebied worden ingesteld. Concreet gaat het dan om de Noordelijke IJsselvallei, de Gelderse Vallei en de polders langs de Randmeren. In 2018 was dit het geval. Grondwateronttrekkingen beperken of verbieden: Het waterschap overweegt om ook buiten de beschermde natuurgebieden en met name in kwetsbare en gevoelige gebieden grondwateronttrekkingen te beperken of te gaan verbieden. In het gebied van waterschap Vallei en Veluwe is dat in een zone van 200 meter rond beschermde kwetsbare natte natuurgebieden al permanent verboden. Uitgangspunt bij deze besluiten is de zogenaamde Verdringingsreeks waarin landelijk en regionaal is bepaald welke functie bij een dreigend tekort aan water als eerste beperking krijgen opgelegd en welke als laatste. Te denken valt in eerste instantie aan grondwateronttrekkingen voor beregening van laagwaardige teelt zoals gras en mais. Of onttrekking van grondwater voor bepaalde industriële activiteiten. Op korte termijn valt winst te halen door niet overdag maar ‘s nachts te beregenen.