Afbeelding
Foto: Freek Wolff/BDU

'Nieuwe natuurwet biedt kansen Hoge Veluwe'

Nieuws

OTTERLO - Al bijna een jaar is Het Nationale Park De Hoge Veluwe - samen met vrijwel alle andere natuurorganisaties - betrokken bij het opstellen van de nieuwe Wet Natuur. Het bevreemdt het Park dan ook dat bij de afronding van dit proces de discussie over de inhoud van de nieuwe wet oplaait.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe distantieert zich van de toonzetting en de eenzijdige voorstelling van zaken die kennelijk bedoeld zijn om de publieke opinie negatief te beïnvloeden. Het Nationale Park De Hoge Veluwe is in grote lijnen juist tevreden met het wetsvoorstel en ziet kansen voor economische ontwikkeling, zonder dat dit ten koste gaat van het landschap en de biodiversiteit.

Zorgvuldig proces

,,Het ministerie van ELI heeft een uitermate zorgvuldig proces gevolgd om tot het huidige voorstel te komen", zegt Seger van Voorst tot Voorst, directeur van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. ,,Opmerkelijk is dat niet alleen de eigenaren en gebruikers naar hun mening is gevraagd. Immers zij voelen de wet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk en in de portemonnee. Nee, het ministerie heeft er voor gekozen ook natuurorganisaties die geen beheerverantwoordelijkheid dragen naar hun opinie te vragen".

Biodiversiteit

De zorg dat onder deze wet landschap en biodiversiteit schade op zullen lopen, vindt Van Voorst tot Voorst ongegrond. ,,In het Park zijn wij - net als andere particuliere natuurbeheerders - reeds decennia gewend om doelen in evenwicht te brengen door gesprekken aan te gaan met direct betrokkenen. Deze integrale benadering mist veelal bij de organisaties die geen beheerverantwoordelijkheid dragen. Als Park wegen wij niet alleen de ecologische facetten, maar wordt ook gekeken naar archeologie, cultuurhistorie, recreatie en dergelijke. Juist door zulke gesprekken aan te gaan en goed te luisteren naar argumenten van anderen is het in het Park mogelijk om op zandgronden een hoge biodiversiteit te bereiken naast het feit dat andere ontwikkelingen door kunnen gaan. Dit wordt in rapporten van instituten als de Vlinderstichting en het SOVON bevestigd."

Wetsvoorstel

,,Hoewel de achteruitgang van de biodiversiteit al in de jaren '60 is ingezet, heeft geen enkele wet of regel deze achteruitgang kunnen stoppen. Kennelijk ligt het probleem ergens anders. Wij zien het wetsvoorstel Natuur dan ook als een kans. Waar de huidige Flora- en Faunawet juist als verstikkend wordt ervaren ondersteunt de nieuwe Wet Natuur het door Het Nationale Park De Hoge Veluwe gevoerde beheer. Op onderdelen wordt waarde gehecht aan de veldkennis ter plaatse en de verantwoordelijkheid wordt regionaal neergelegd. De bescherming van de natuur wordt gegarandeerd door de zorgplicht en de bescherming van het landschap door reeds bestaande ruimtelijke ordeningsregels. De Ecologische Hoofd Structuur (EHS) is daar een mooi voorbeeld van."

,,Hoewel het ministerie in het wetsvoorstel meer beperkingen oplegt dan vanuit Europees beleid zijn aangegeven, biedt de nieuwe Wet Natuur ruim voldoende mogelijkheden om een terrein goed te beheren, maar ook om de biodiversiteit zo goed mogelijk te behouden."

advertentie