Jaarverslag politie: 'het is in 2008 veiliger geworden'

12 juni 2009 om 00:00 Nieuws

EDE - De jaarcijfers over 2008 laten zien dat gemeenten in de politieregio Gelderland-Midden veiliger zijn geworden als het gaat om overlast in de horecaomgeving (-16%) en verkeer (-13%), autodiefstal (-32%), brom(fiets)diefstal (-13%) en drugshandel (-22%). Voor het eerst sinds jaren daalde het aantal geweldsmisdrijven (-10%). Het gaat dan om mishandelingen, zedendelicten, straatroven.

Wel waren er meer overvallen (+34%) op winkels, tankstations en horeca, een landelijke trend die in najaar 2008 startte en zich aanvankelijk in 2009 doorzette tot de kentering in april. Vernielingen (+7%) en autokraken (+7%) en woninginbraken (+4%) namen toe. De pilot met Burgernet in Ede nam een hoge vlucht; ruim 6000 burgers helpen de politie met boeven vangen.

Noodgevallen

In 2008 waren er 4977 noodgevallen, 22% meer dan in 2007. De afspraak dat de politie bij noodgevallen binnen 15 minuten aanwezig is, werd in 7 van de 10 gevallen gehaald.

De politie biedt 24 uur per dag de mogelijkheid om telefonisch vragen te stellen of aangifte te doen. Via 0900-8844 kreeg de politie 266.455 telefoontjes. Op het alarmnummer 112 (politie, brandweer en ambulance) van Gelderland-Midden werden 34.234 oproepen beantwoord. Aangifte gebeurt steeds meer via het internet: in 2008 bedroeg het aantal internetaangiften 14.705, een toename van 20% ten opzichte van 2007. Van het totaal aantal aangiften gebeurt 40% nu via het internet. Het totaal aantal aangiften bedroeg 36.772, een afname van ruim 1% ten opzichte van 2007.

Politieprioriteiten

Leidend voor de aanpak van het korps Gelderland-Midden zijn de prioriteiten die het kabinet heeft vastgesteld voor de Nederlandse politie voor de periode 2008-2009 en de afspraken die zijn gemaakt in het Regionaal College Politie. De kabinetsdoelstelling is reductie van de criminaliteit en overlast met 25% in 2010 ten opzicht van 2002.

Hoewel het aantal geregistreerde aantal misdrijven in de regio al enige jaren daalt (met uitzondering van 2007) en in 2008 afnam met 2,1%, werd de doelstelling van 42.966 niet gehaald. Alhoewel het aantal geweldsmisdrijven afnam, namen de overvallen toe (van 55 naar 87 in 2008) evenals de woninginbraken, winkeldiefstal, vernielingen en autokraken. Deze landelijke trend kent geen duidelijke oorzaak of verklaring. Het korps heeft regiobreed extra capaciteit vrijgemaakt om het aantal overvallen aan te pakken.Vanaf begin april 2009 is het aantal overvallen drastisch teruggelopen. Er zijn inmiddels 36 aanhoudingen verricht en 21 zaken opgelost.

Veelplegersaanpak

In 2008 is veel aandacht uitgegaan naar het horecatoezicht en de evenementenaanpak en de voorbereiding van het huisverbod per 2009. De veelplegersaanpak blijkt succesvol: eind 2008 waren er 183 zeer actieve veelplegers (2007: 190; 2006: 249; 2005: 260). Notoire overlastplegers worden in de gaten gehouden en actief gevolgd.

Het aantal meldingen overlast daalde regiobreed naar 22.398. De overlast daalde daarmee met 6,7%, maar haalde daarmee net niet de doelstelling van 22.278.

Om de veiligheid in de wijken te vergroten komen er meer wijkagenten: uiteindelijk 120. Op dit moment telt het korps 99 fte. In 2008 konden wijkagenten door onderbezetting in de operationele basispolitiezorg niet volledig in hun wijk werkzaam zijn. Dit verandert in 2009.

Jeugd

Als het gaat om de aanpak van jeugdcriminaliteit en risicojeugd is de methodiek ‘Pro-Kid’ succesvol. Met deze methodiek worden jongeren die afglijden naar crimineel gedrag vroegtijdiger gesignaleerd en aangepakt: hulpverleningsinstanties bekommeren zich vervolgens over deze jongens en meisjes. Ook andere regiokorpsen nemen deze methodiek over.

In 2008 droeg de politie Gelderland-Midden 7.266 verdachten over aan het Openbaar Ministerie (2007: 7.635). Dit bleef onder de afgesproken norm van 8.761.

Het korps kampte met een onderbezetting van 134 fte op een bezetting van 1446 fte. Daarin komt echter verandering: inmiddels zijn 16 medewerkers van het korps Twente tijdelijk gedetacheerd naar Gelderland-Midden. Ook vanuit het korps Noord- en Oost-Gelderland is belangstelling voor een overstap. In totaal hoopt het korps zo’n 40 collega’s uit beide regio’s er bij te trekken. Verder is het aantal aspiranten (politieagenten in opleiding) gegroeid van 166 naar 216 personen.

Klachten

In 2008 zijn in totaal 248 klachten van burgers ontvangen. De stijging ten opzichte van 2007 (201) is onder meer te verklaren door een betere registratie. 133 klachten zijn afgedaan via formele bemiddeling, 11 met tussenkomst van de klachtenadviescommissie. De overige zijn door informele bemiddeling afgedaan, dat wil zeggen na een eerste intakegesprek tot tevredenheid van de klager afgehandeld. De behandelingstermijn is gedaald naar gemiddeld 37 weken (in 2007: 46). De verwachting is dat die termijn dit jaar veel meer zal afnemen omdat de politie veel eerder dan vroeger het eerste contact legt met de klager en op die manier een klacht sneller kan oplossen.

Publieksjaarverslag

Van dit jaarverslag is een publieksversie verschenen; belangstellenden kunnen een exemplaar halen bij de balies van de politiebureaus in de regio Gelderland-Midden. Ook is een digitale versie van het jaarverslag 2008 verschenen op www.politie.nl/gelderland-midden

* Later meer.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie