Wat vindt politiek Ede? (2)

Nieuws

EDE - In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 reageren de elf deelnemende politieke partijen in Ede op de stelling van de week:

'Ede moet zich soepel opstellen ten opzichte van de betalingsachterstand van bijna 400.000 euro van CineMec'

BurgerBelangen - Ruben van Druiten

Nee, dit móét niet! Achteraf blijkt het college ambtelijk negatief advies over deze lening achtergehouden te hebben. De politiek had daardoor anders kunnen beslissen.

Nu staan we met de rug tegen de muur! De 5 procent rente over 2 miljoen euro wordt door Cinemec al 2 jaar niet meer betaald, de bank blokkeert dit. Het college wil de lening met 5 jaar verlengen met een rente van 3 procent. Dit kan alleen als de drie schuldeisers meewerken. Doen we niets, dan gaat Cinemec failliet en kan de gemeente fluiten naar het geleende bedrag. Gaan we akkoord, hoe zeker zijn we dan van terugbetaling?

Wij hebben weinig vertrouwen. Er is ook nog te veel onduidelijkheid. Daarbij lijkt Cinemec achter onze rug om via een tweede BV bezig te zijn met een nieuwe bioscoop elders. Als blijkt dat Cinemec een smerig spelletje speelt, zal Burgerbelangen zeker niet soepel zijn. Dan liever een faillissement. De bioscoop is immers populair genoeg dat een overname wel zal volgen.

CDA - Willemien Vreugdenhil

De lening aan Cinemec kan wat het CDA betreft, niet los gezien worden van de (gebieds)ontwikkelingen in dit vitale stuk Ede. Het CDA wil dat de omgeving van Cinemec integraal wordt ontwikkeld in nauwe samenhang met de Gelderhorst, Cinemec en ondernemer Jaap Venendaal die plannen heeft om hier een hotel te bouwen.

Ondanks vertraging in het verleden, laat het onverlet dat het CDA wil blijven sturen op een integrale gebiedsontwikkeling, waarbij optimaal gebruik van de parkeergarage bij Cinemec meegenomen wordt. Het soepel opstellen met betrekking tot afbetaling van de lening moet wat het CDA betreft leiden tot herstart van een duurzame ontwikkeling van dit gebied. Deelname van alle debiteuren (PPM Oost, Taxon Groep, Gemeente en Rabobank) is daarbij voor het CDA een belangrijke voorwaarde.

Deze versoepeling moet verbonden worden aan een 'commitment' van betrokkenen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van dit gebied.

ChristenUnie - Jan de Kluijver

Vier jaar geleden heeft Ede aan Cinemec een lening verstrekt. Toen is afgesproken jaarlijks rente te betalen en vanaf 2015 af te lossen.

Cinemec kon echter niet aan die voorwaarden voldoen. Er is nu een renteschuld. En ter vergelijking: als je als particulier een hypotheek hebt bij een bank en je kunt de rente van je hypotheek niet meer betalen, zal die bank je op den duur gewoon uit huis zetten. Veel mensen zijn enthousiast over het aanbod van Cinemec.

Dat blijkt ook uit de bezoekersaantallen, ca 450.000 bezoekers per jaar. En er is brede waardering voor wat deze ondernemer met Cinemec heeft neergezet. De ChristenUnie vindt dat de overheid op een verantwoorde manier met belastinggeld om moet gaan.

We zullen een afspraak moeten maken waarbij de gemeente zoveel mogelijk van haar geld terugkrijgt.

D66 - Sina Salim

D66 wil dit niet zoals het College in de achterkamertjes behandelen, maar transparant zijn. Bedrijven moeten eigen broek ophouden. Flexibel omgaan met wensen van bedrijven is prima, maar de gemeente moet geen staatssteun leveren.

De bank blokkeert de betaling van de rente aan de gemeente.

De gemeente heeft zich de afgelopen vier jaar de kaas van het brood laten eten en nu vraagt de bank om meer kaas! D66 denkt dan ook dat een soepele houding ten aanzien van Cinemec vooral de bank ten goede komt en niet het voortbestaan van Cinemec.

Het geld van de gemeente is niet bedoeld om riskante ondernemingen te financieren. Instemmen met slechtere voorwaarden voor de gemeente terwijl een bank daar betere voor terug krijgt, biedt geen zekerheid voor de continuïteit van Cinemec. Ede moet niet de risico's van het bedrijfsleven overnemen.

D66 vindt dat Ede moet oppassen met het geven van staatssteun, we zijn er al eens voor op de vingers getikt.

GemeenteBelangen - Peter de Pater

De lening van 2010 leidt helaas naar de huidige impasse. Als de gemeente nu niets doet, gebeurt er ook niets. Als de gemeente haar rentebetalingen opeist middels incasso, blokkeert de bank en dreigt faillissement. Gevolg: bank grootste schuldeiser, gemeente niets.

Dit nieuwe voorstel, dat inderdaad lastig uit te leggen is (versoepeling van de rente, geen achterstelling lening!) zou de bank en provincie gezamenlijk kunnen bewegen, mee te doen. Ook zij moeten hunnen tarieven herzien. De status overgefinancierd moet van het bedrijf af. Dus: alle drie of niemand.

Dit in een laatste poging het gemeenschapsgeld als een goed rentmeester terug te halen, zij het in meer termijnen. Zo niet, moet de gemeente voorstel intrekken en de deurwaarder zijn werk laten doen. Het mag niet zo zijn dat wanbetalen beloond wordt.

Als de verhoudingen hersteld zijn is het interessant om te kijken wat de taak is van de gemeente in het oplossen van de parkeerproblematiek.

GBP - Albert Pluimers

Er is, volgens ons onterecht, in 2010 een lening verstrekt aan Cinemec. Nu wordt de gemeente geconfronteerd met het niet naleven van betalingen van de lening. Dan moet de gemeente Ede niet weer een aanpassing gaan doen of zich soepel opstellen, maar Cinemec houden aan de verplichtingen.

Kunnen ze dat niet dan moet er handhavend worden opgetreden en het geld op een andere manier terugvorderen. Er is al teveel gemeenschapsgeld onterecht uitgegeven aan Cinemec.

Wij vinden het principieel verantwoorde politiek om bedrijven die een lening bij de gemeenschap hebben hun afspraken na te laten komen. Komt nog bij dat wij vinden vanuit onze christelijke opdracht een bioscoop volgens ons zedeloosheid in de hand werkt.

Ook is bewezen dat het huidige geweld in de samenleving een vrucht kan zijn van het onder andere veel kijken naar gewelddadige films en computerspellen. Principieel verwerpelijk en dat moet ons nog meer aansporen om van deze heilloze weg af te gaan.

GroenLink/PE - Pieter Gerard van den Berg

GroenLinks/PE waardeert en erkent dat Cinemec voorziet in een behoefte en Ede landelijk op de kaart heeft gezet. Toch stellen wij voorop dat de gemeente alle ondernemers gelijk behandelt.

Door de lening in 2010 te verstrekken, kreeg Cinemec een uitzonderingspositie; GroenLinks/PE was als één van de weinigen hierop tegen.

Inmiddels blijkt dat de toen door het College geschetste financiële situatie van Cinemec niet klopte. Tevens is een ambtelijk advies waarin de lening sterk werd ontraden, achtergehouden.

Daarna heeft het twee jaar geduurd voordat wethouder van Milligen de raad op de hoogte stelde van de niet betaalde rente. Reden is dat de schuld bij de RABO -bank te hoog is.

Met een goede analyse vooraf hadden we dit in 2010 al kunnen weten. Als Cinemec nú niet in staat is om terug te betalen, dan zal dat niet snel verbeteren. Zonder harde afspraken met de Rabo is het niet zinvol om ons als gemeente soepel op te stellen.

PvdA - Harry van Huijstee

Cinemec helpt Ede bruisen! Cinemec: 450.000 bezoekers per jaar: bioscoop, opera, expositie, congres. Fijn voor mensen die een mooie avond hebben, goed voor Ede.

Met zoveel bezoekers moet het parkeren goed geregeld zijn: zonder overlast voor de buurt. Dat eiste de gemeente bij het plan voor een hotel en voor uitbreiding van de Gelderhorst. Daarom een P-garage. In de mooie geluidswal. Net als Cinemec een duurzaam gebouw. Helaas, tot dusver konden alleen de grote zaal van Cinemec en de P-garage worden gebouwd. Er kwam crisis en het plan stokte. Geen hotel. Geen uitbreiding van de Gelderhorst.

De vele extra parkeerders kwamen nog niet en parkeren in de buurt bleef gratis. Zo werd de P-garage een zware last voor Cinemec. De PvdA vindt het in ieders belang dat soepel omgegaan wordt met de betaalachterstand van Cinemec.

De lening wordt verlengd en de PvdA heeft er vertrouwen in dat mede daardoor de lening met rente en al zal worden afgelost.

SGP - Nico van der Poel

Toen de gemeenteraad vier jaar geleden werd gevraagd een lening te verstrekken aan Cinemec heeft de SGP daar tegen gestemd. Een commerciële instellingen als Cinemec dient naar de mening van de SGP niet van de gemeente een lening te ontvangen.

Ede moet zich niet soepel opstellen ten opzichte van de betalingsachterstand van 400.000 euro van Cinemec, maar alles in het werk stellen om de gehele verstrekte lening zo snel mogelijk terug te ontvangen en daarbij zo min mogelijk risico's te lopen.

Vormen van 'verkapte' subsidies moet de gemeente niet accepteren. Bovendien zijn er veel ondernemers die het in deze crisistijd erg moeilijk hebben, zij worden echter niet geholpen met een financiële injectie.

Het publieke belang van Cinemec zou in deze geen rol mogen spelen, want er zijn genoeg mensen in de gemeente Ede die met de SGP de theatervoorstellingen niet kunnen waarderen. Daarnaast hoeft Ede hierin ook geen regionale functie te vervullen.

VVD - Stef van der Klok

Jaarlijks heeft CineMec ruim 450.000 bioscoopbezoekers en is zij een culturele parel voor Ede. In de kern is er een gezonde exploitatie, behoudens haar parkeergarage.

In 2010 is de raad akkoord gegaan met het verstrekken van een lening van 2 miljoen euro door de Gemeente. Uitgangspunten daarbij waren de bouw van een hotel, appartementen en meer congressen. De realiteit is dat de bouwprojecten zijn vertraagd en door de crisis de extra omzet niet is gehaald. Hierdoor blijft de betalingscapaciteit van CineMec achter om rente en aflossing te betalen aan alle financiers.

VVD heeft grote moeite met de betalingsachterstand van vier ton. Aanvragen faillissement betekent echter afboeking lening gemeente. VVD vindt dat de gemeente jaarlijks minimaal haar rente moet ontvangen. De hoogte van totale aflossing aan alle financiers zal daardoor aangepast moeten worden.

Wij steunen het initiatief van het college om daarover te gaan onderhandelen.

65 Plus - George de Haan

Niks soepel opstellen! Het gaat hier om een uit de hand gelopen casus met een lange voorgeschiedenis. Eerst moet men het eens worden over de schuldvraag. Zo was er eerder langjarig politiek gesteggel over Billboards, protesteerde de buurt tegen een aanhoudende parkeeroverlast en liep de bouw van een parkeergarage qua regelgeving en financiën finaal uit de hand.

Om achter de schuldvraag te komen is er onafhankelijk onderzoek nodig. Alle betrokkenen, zoals college, wethouder van Financiën, ondernemer CineMec, gemeenteraad, Brandweer- en bouwbesluit- ambtenaren en buurtbewoners, zullen moeten worden gehoord.

Zolang dit onderzoek (olv een externe commissie, met als doel: opmaat voor een 'bodemprocedure') loopt lijkt het ons gepast (om moddergooien te voorkomen) dat deze casus gedurende de lopende verkiezingsstrijd 'on hold' wordt geplaatst.

Hieraan gekoppeld is het gewenst dat de verantwoordelijke wethouder per direct zijn functie van lijsttrekker opgeeft.

advertentie