Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe

Laatste voorbereidingen voor grondwatersanering Ede-Zuid

7 februari 2023 om 08:32 Natuur en milieu

EDE Na een positieve uitspraak van de Raad van State eind november, is Waterschap Vallei en Veluwe samen met de provincie Gelderland en de gemeente Ede bezig met de laatste voorbereidingen voor de grondwatersanering in Ede-zuid. Daarbij gaat zorgvuldigheid boven snelheid. Er wordt op dit moment door een gerenommeerd adviesbureau nogmaals een uitgebreide analyse gemaakt van de exacte stromingsrichting en toekomstige concentraties van de verontreinigingspluim. Op basis van deze uitkomsten wordt de uitvoering verder vorm gegeven.

,,Het is een complex saneringsproject, maar er is de afgelopen jaren niet stilgezeten”, laat Waterschap Vallei en Veluwe weten. ,,Zo wordt de pluim al meer dan tien jaar gemonitord en is vorig jaar het bestaande monitoringsmeetnet met een groot aantal peilbuizen uitgebreid om nog meer gegevens te verzamelen.” Nu er groen licht is voor de grondwatersanering worden de laatste voorbereidingen getroffen. ,,Omdat grondwater continu in beweging is, wordt er door adviesbureau Tauw nogmaals een analyse gemaakt op basis van het uitgebreide monitoringsnetwerk. Hiermee worden zowel de concentraties van de verontreinigingspluim als de verwachte verspreiding beter in beeld gebracht. De resultaten hiervan vergroten het inzicht in de huidige en de toekomstige situatie. Aan de hand van deze uitkomsten wordt het plan van aanpak verder vorm gegeven.” 

COMPLEX DILEMMA ,,We merken dat er veel maatschappelijk onrust is over het lozen van het verontreinigd grondwater op de Nederrijn”, zegt heemraad Frans ter Maten, lid van het dagelijks bestuur van een waterschap. ,,Deze signalen nemen wij uiterst serieus. Het is een complex dilemma waarvoor we staan. We hebben in Ede te maken met verontreinigingen door de industrie uit het verleden. Een goede bescherming van (Natura2000) natuurgebieden en grondwatervoorraden is essentieel. Op het moment dat er sprake is van vervuiling, zijn wij verantwoordelijk om maatregelen te nemen om kwetsbare wateren en natuur te beschermen. Dat is onze wettelijke taak. Je ziet dat we op dit moment met zuiveren nog niet alles kunnen, waardoor we genoodzaakt zijn om keuzes te maken die niet ideaal zijn. We blijven de vervuiling nauwkeurig monitoren. Als er in de toekomst, door bijvoorbeeld nieuwe analyseresultaten of zuiveringstechnieken wel een haalbare zuiveringsmethodiek ontstaat, we dat serieus onderzoeken.”

MINST SLECHTE OPLOSSING ,,We hebben in Ede te maken met een verontreinigingspluim in het diepe grondwater en de middelen om dat volledig te verwijderen lopen tegen grenzen aan. Op dit moment zien we dat we met zuiveren nog niet alles kunnen, waardoor we genoodzaakt zijn om keuzes te maken die niet ideaal zijn”, aldus het waterschap. Na een gedegen afweging van de zuiverings-technieken en een second opinion door KWR, het waterkennisinstituut van Nederland is gekozen voor de minst slechte oplossing. ,,En dat is de aanleg van een grondwater beheerssysteem waarmee het verontreinigde grondwater wordt afgevoerd naar de Nederrijn. Op deze manier wordt de nu aanwezige grondwaterverontreiniging tot het wettelijk vereiste kwaliteitsniveau teruggebracht en beschermen we kwetsbare wateren en natuur in het Binnenveld.” 

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie