Afbeelding
Marie-José Eberson

'Ede staat voor moeilijke keuzes'

Politiek

EDE Ede presenteert halverwege de raadsperiode de resultaten van het bestuursakkoord ‘Ruimte voor Ede’. Burgemeester René Verhulst vindt dat je nooit tevreden moet zijn. ,,Je wordt altijd ingehaald door de realiteit. Nog corona, noch stikstof stonden in het collegeprogramma. In geen enkel collegeprogramma in Nederland stond dat, maar je hebt er wel mee te maken.” 

Jan de Boer

In het zogenaamde ‘mid term review’ kijkt het college wat er allemaal is bereikt in de eerste twee jaar van de ‘regeerperiode’ van het college, dat wordt gevormd door de ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen, VVD en GroenLinks. De drie hoofdthema’s in het collegeprogramma waren food, landbouw en World Food Center. En verder duurzaamheid en natuur en leven in Ede.

[MOEILIJKE KEUZES] De impact die het coronavirus zal hebben op de gemeentelijke organisatie en de gemeentelijke begroting kan Ede nog niet voor honderd procent concreet maken. Wel gaat Ede ervan uit dat het effect groot zal zijn. Voor het college blijft de kwaliteit van leven in de gemeente Ede voorop staan. Het doel om dit te doen met een duurzaam financieel perspectief blijft overeind staan. Ede verwacht dat er bij de begroting 2021-2024 moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. ,,Deze keuzes bereiden wij de komende maand voor, zodat de gemeenteraad op basis van een goed onderbouwd voorstel besluiten kan nemen.”

[PARTICIPATIEAANPAK] In de afgelopen twee jaar is er in Ede flink geïnvesteerd in de Participatieaanpak. De organisatie is volgens burgemeester Verhulst beter toegerust op participatief werken. Bij het opstelling van het huidige collegeprogramma werd nog geen rekening gehouden met de zogenaamde regiodeals. ,,Dat was een initiatief van het kabinet, wij hebben wel hard aan gewerkt om die deals te krijgen. De regio FoodValley stond natuurlijk in het kabinetsakkoord. Bij het aangaan van het bestuursakkoord was er niet op gerekend dat de zeventig miljoen, die niet allemaal voor Ede is maar die je wel voor je doelstellingen kan gebruiken, er zou komen. Dat geldt ook voor de Regiodeal Veluwe en de Agrifood 2030 voor de provincie Gelderland, waar wij ook aan deelnemen. Dat zijn gunstige tussentijdse ontwikkelingen.”

[ZON EN WIND] Het college zegt zorgen te hebben over de realisatie van de afspraken in de komende jaar, vooral op het gebied van zon en wind. Om de doelen in 2030 en 2050 te halen vindt het college het belangrijk om in deze periode totaal 50 hectare ‘zon op veld’ en 2 + 2 windturbines te realiseren. Ede wil met een actieplan zon en een actieplan wind maximaal inzetten op het halen van de doelen. ,,De discussie over fijnstof wordt op dit moment ook volop gevoerd. Ook het warmtenet willen we zoveel mogelijk verduurzamen.”

[FLEXWONEN] Voor de komende jaren lijkt volgens het college door de druk en de prijsstuwing op de woningmarkt een tekort te ontstaan aan koopwoningen in het goedkope en middensegment. Ede ziet veel kansen voor tijdelijke huisvesting (flexwonen). In kwetsbare wijken wil het college de leefbaarheid en overlast en ander onwenselijk gedrag terugdringen. 

advertentie