Prokid heeft haar nut al in pilot bewezen

Nieuws

EDE - Prokid, het vroegsignaleringssysteem van het politiekorps Gelderland-Midden, heeft haar nut bewezen. Dat staat in een memo van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de commissie Maatschappelijke Zaken (MZ). ,,Er zijn thans meer kinderen naar boven gekomen met Prokid dan zonder Prokid.”

Uit de evaluatie moet blijken of de interventies geslaagd zijn en effect hebben gehad. ,,Op basis van de huidige ervaringen worden gesteld dat uitbreiding naar de gemeente Ede en op termijn de West Veluwe Vallei wenselijk is. Dit vraagt een goede organisatorische inbedding.”

Gelderland-Midden ontwikkelde Prokid voor kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar. Kinderen van licht tot zeer zwaar, die een risico lopen, worden door Prokid op basis van een aantal wetenschappelijk vastgestelde criteria gefilterd. Door de onrustige situatie in de wijk Veldhuizen is afgesproken met een pilot van Prokid in die wijk te beginnen.

Vanaf 1 januari tot 19 april 2009 zijn er in totaal 174 kinderen uit Ede in het systeem opgedoken. Daarvan kwamen er 34 uit de wijk Veldhuizen. ,,Alle kinderen zijn besproken in het zogenaamde casusoverleg.” De pilot loopt tot en met de maand juli. De evaluatie volgt najaar 2009. ,,15 van de 34 kinderen waren al in behandeling bij Bureau Jeugdzorg. 5 van deze kinderen worden op basis van Prokid proactief benaderd. En bij 17 kinderen is er een actieve rol door de zorgen met de ouders en kind te bespreken en een hulpaanbod te doen.”

Vooraf werd gedacht dat de focus op de wijk Veldhuizen ook inzicht zou geven in de vaak problematische ontwikkeling van allochtonen kinderen. Uit de pilot kwamen negentig procent autochtone gezinnen naar voren. Voor 2/3 deel gaat het om huiselijke geweldsituaties dan wel ernstige problemen met omgangsregelingen. ,,Bijna twee keer zo veel als in de gehele gemeente Ede. Veldhuizen is wat dat betreft niet representatief voor de gehele gemeente.”

Het blijft lastig voor de kinderen, die getuige zijn van huiselijk geweld, een traject in te zetten, staat in de memo. ,,De kinderen vertonen zelf vaak nog geen zorgsignalen, de ouders zien niet altijd de noodzaak. Ouders moeten overtuigd worden van de risico’s van hun relatieproblemen voor de kinderen.”

In april 2009 zijn een tiental basisscholen geïnformeerd over Prokid. ,,Op enkele basisscholen zijn er wel degelijk zorgsignalen over het gedrag van allochtone kinderen, die niet in het systeem van Prokid voorkwamen.” Om de achtervang van de signalen goed te blijven organiseren met Prokid kost dat in de overgangsfase in totaliteit zeker een bedrag van 93.000 euro nodig is.

advertentie