Afbeelding
Gemeente Ede

Gemeente Ede krijgt er een nieuw buurtschap bij

Politiek

EDE De gemeente Ede bestaat, behalve de hoofdplaats, uit negen woonkernen en liefst 19 buurtschappen. Daar is nu een 20e buurtschap bij gekomen: Het Pakhuis. Behalve in het prille begin, midden zestiende eeuw, is Het Pakhuis door de tijden heen geregistreerd onder het buurtschap De Kade. De gemeenteraad gaat deze week een structuurvisie voor het Pakhuisgebied vaststellen waarbij wordt vastgesteld dat ,,het van oorsprong agrarische buurtschap steeds meer tegen de bebouwde kom van Ede is komen te liggen."

Gerard van Wijk

Het Pakhuis is een groene enclave ten noorden van de A12 tussen de oprukkende bedrijventerreinen van Ede en Veenendaal. Een buurtvisie werd nodig geacht, om verrommeling van het landschap te voorkomen. Het is een buurtschap met enkele tientallen woningen en waar ook de steenuilen zich thuis voelen. Een buurtschap zoals een buurtschap moet zijn, zonder kerk en zonder kroeg.

[VERSTERKEN] Met bewoners en gebruikers van het gebied is gesproken over verbeterpunten en wensen. Dat heeft geleid tot de conclusie dat het versterken en vergroenen van Het Pakhuis bovenaan de agenda staat.  ,,De toevoeging van een beperkt aantal woningen in het Pakhuisgebied levert een bijdrage aan de leefbaarheid van het gebied en voorziet in de mogelijkheid van jongere generaties om (zelfstandig) in het gebied te blijven wonen."

Geconstateerd wordt dat het Pakhuisgebied van oudsher een gebied is waar, al dan niet agrarische, bedrijvigheid wordt gecombineerd met wonen. Dat geeft een economische impuls, maar heeft als nadeel dat de openbare ruimte op een aantal plekken te lijden heeft. ,,De mate van verstening en de beperkte aanwezigheid van groen geeft een beeld dat voor verbetering vatbaar is."

[HISTORISCHE PLEK] Het Pakhuis is een voor Ede historische plek. Op deze plek was ooit de 'haven' van Ede gesitueerd. Vanaf circa 1430 werd er veen ontgonnen in de Gelderse Vallei. Bij het gemeentearchief weten ze er alles van. Vanuit de Boveneindse Grift liep het water tot de Kade. Hier werd, evenals in Veenendaal bij het Zwaaiplein, een 'zwaai' aangelegd waar schuiten konden keren. Die vervoerden turf en later ook andere goederen.

Zo had Ede een verbinding over water, via de Grift en de Rijn, met Holland en de overige delen van Nederland. De goederen, waaronder wol, werden opgeslagen in een boerderij, en vandaar verder over land vervoerd, met karren en paard en wagen. Er werd gesproken van 'bie d'n boer van 't pakhuus'.

[VEENENDAAL] Medio zestiende eeuw is Veenendaal ontstaan, aanvankelijk nog niet als eigen gemeente. Dat was eind achttiende eeuw een feit, maar het bleef beperkt tot Stichts Veenendaal. Gelders Veenendaal bleef onder Ede vallen. Besprekingen over de overgang van Gelders Veenendaal naar Stichts Veenendaal zouden ruim een halve eeuw duren, men nam de tijd. In 1960 gingen 4323 inwoners van Gelders Veenendaal over naar een andere gemeente en een andere provincie.

Pakhuisweg kent een kleinschalig maar levendig en robuust ondernemersklimaat. ,,Er zijn veel kleine ondernemers gevestigd en dat moet zo blijven. Aan de zuidzijde van de Pakhuisweg is daarom voor beperkte groei van deze ondernemingen een uitbreidingszone aangewezen." Tevens staat de biodiversiteit van het gebied onder druk, door versnippering van het ecologisch netwerk, door aantasting van leefgebieden en door bos- en bomenkap. Er dienen groenstructuren te worden aangebracht en de houtsingels te behouden en te versterken.

advertentie