Afbeelding
Ted Walker

Geen extra capaciteit voor handhaving van vuurwerkverbod

Politiek

EDE Het college laat de inhoudelijke afweging van een vuurwerkverbod aan de gemeenteraad over. Vijf fracties (SGP, ChristenUnie, GroenLinks, Democratische Kiezers Ede en EdeNu) hebben een initiatiefvoorstel ingediend om in de gemeente Ede een lokaal vuurwerkverbod in te stellen met ingang van de jaarwisseling 2023-2024. Het college laat weten het verstandig te vinden dat een vuurwerkverbod niet meteen ingaat. 

,,Een aantal gemeenten, waaronder Arnhem, hebben hun verbod uitgesteld vanwege handhavingsproblemen en vrees voor claims van vuurwerkondernemers. Daarbij is er ook de roep om een landelijk verbod.” Het college geeft de raad in overweging mee dat er voor de handhaving van het vuurwerkverbod geen extra capaciteit voorhanden is bij politie en toezicht.

Een aantal gemeenten, waaronder Arnhem, hebben hun verbod uitgesteld vanwege handhavingsproblemen

CONTROLES ,,De maximale capaciteit wordt ingezet. De nieuwjaarsnacht kenmerkt zich door diverse incidenten op het gebied van openbare orde en veiligheid. De politie geeft aan wel op de naleving van het vuurwerkverbod te zullen controleren, maar zal deze controles wel afwegen ten opzichte van overige openbare orde en veiligheidsproblematiek waar inzet van de politie op dat moment noodzakelijk is. Het overgrote deel van de inwoners wil echter een plezierige en veilige jaarwisseling beleven en houdt zich over het algemeen aan de regels.” 

LATER Er was afgelopen jaarwisseling al een algeheel vuurwerkverbod vanwege corona. Er werd aanmerkelijk minder vuurwerk afgestoken. ,,Een goed doordacht en doorlopend communicatietraject van het hoe, waarom en mogelijke alternatieven is van groot belang. Een goede en langdurige communicatiestrategie vergroot de acceptatiegraad. Daarom is een invoering tijdens de jaarwisseling 2023-2024 of later gewenst.” Vastgesteld wordt dat het voor de vuurwerkbranche belangrijk is dat er een passende overgangstermijn is om haar de kans te geven om hun bedrijfsvoering aan te passen om op andere wijze inkomen te genereren.

Lasershows of professionele vuurwerkshows kunnen een prima alternatief zijn

ALTERNATIEVEN Het college stelt ook dat in geval van een algeheel vuurwerkverbod het stimuleren van alternatieven op de oudejaarsavond van belang is. ,,Evenementen, bijvoorbeeld lasershows of professionele vuurwerkshows, kunnen een prima alternatief zijn om de saamhorigheid onder de inwoners tijdens de jaarwisseling te stimuleren en openbare orde problemen te voorkomen.” Voor het ontwikkelen van initiatieven samen met inwoners en verenigingen moeten voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Het nu beschikbare bedrag van 25.000 euro is ,,aan de magere kant.” 

Het college vindt het logisch dat het grootste deel van de kosten gedragen worden door inwoners, bedrijven en verenigingen die betrokken zijn bij een vuurwerkshow. Wanneer het voorstel door de raad wordt aangenomen moet zo snel mogelijk de dialoog worden aangegaan met inwoners, wijk- en dorpsraden en betrokken maatschappelijke partners ,,om te verkennen op welke wijze een alternatieve viering van de jaarwisseling vorm kan krijgen.” De indieners van het vuurwerkverbod hebben in de raad een nipte meerderheid.  

Door Gerard van Wijk

advertentie